Պատմության առաջադրանք

Ա.Ներկայացնել հետևյալ տեղանուների հոմանիշները

1.Արմենիա- Արմենոս

2.Մասիս- Ամասյա          

3.Արագած- Արամանյակ

4.Արմավիր- Արգիշտի

5.Երասխ- Արաքս

6.Այրարատ- Արարատ

7.Գեղամա ծով- Սևան

Բ.Աշխատանք Սկզբնաղբյուրների հետ

փորձեք գտնել որ հեղինակների և պատմիչների խոսքերն են 

Ա.«Արմենիայի մեծագույն մասի տիրակալ»- Պատմագիր Պոլիբիոս

Բ.«Կամուրջներ չհանդուրժող Արաքս»-  բանաստեղծ Ալբիոս Տիբուլլոսը

Գ.«Նա քաղաքը շրջապատեց 50 կանգուն բարձրության պարիսպով, որի հաստության մեջ կային ձիերի բազմաթիվ ախոռներ:Քաղաքի արվարձանում նա կառուցեց պալատ՞ ընդարձակ զբոսայգիներով, որսատեղերով և լճերով:Մերձակայքում նա բարձացրեց նաև հզոր մի բերդ:»- Տիգրանակերտ

Դ.Որ պատմիչն է Սահակ Պարթևի գործունեությունը բարձր գնահատելով, գրել, որ նա չդադարեց հոգևոր կաթով սնուցանել «եկեղեցու մանուկներին Մեսրոպի հետ միյասին, որին հաստատեց Վաղարշապատ քաղաքի կաթողիկե Եկեղեցում, իսկ ինքը մնաց Բագրևանդ Գավառում»- Մեսրոպ Մաշտոց

Ե.«Լեռնային Ղարաբաղը մշտնջենապես բնակեցված է եղել հայերով և նրանց հայրենիքի մի հատվածն է, որը Ստալինի մեղքով հայտնվելով Ադրբեջանի կազմում, 65 տարի շարունակ ենթարկվել է ստորացման,վիրավորանքների ու ամեն տեսակի ճնշումների…Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը կարող են լուծել միայն Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները… Ստեղծված իրավիճակի միյակ ճշմարիտ լուծումը կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի դուրս բերումը Ադրբեջանի կազմից»- Հենրիկ  Պողոսյան

Առաջադրանք 2

Ա.Որոշեք նշված ճակատամարտերը հայերի և……… ում միջև են տեղի ունեցել և որ թվականին:Նշեք նաև ճակատամարտերի արդյունքները:

1.Արածանի Ճակատամարտ հայերի և Հռոմեացիների Միջև (Մ.Թ.Ա 68-ին սեպտեմբերի 22), Հայկական բանակի հաղթանակ

2.Բասենի Ոսխայի ճակատամարտ հայերի և Պարսիկների միջև (297թ.) , Հայ-հռոմեական բանակի հաղթանակ

3.Ներսեհապատի ճակատամարտ հայերի և Պարսիկների միջև (482թ.)

4.Վարդանակերտի ճակատամարտ հայերի և Արաբների միջև (703թ. հունվար), Հայերի հաղթանակ

5.Արճեշի ճակատամարտ հայերի և Արաբական խալիֆայության միջև (775թ.)

6.Արձնիի ճակատամարտ հայերի և Արաբական խալիֆայության միջև (775թ.)

7.Ծումբի ճակատամարտ հայերի և Ատրպատականի ամիրա Մամլանի դեմ (998թ.)

8.Բերդուսի ճակատամարտ հայերի և Իկոնիայի սելջուկյան սուլթանության զորքերի միջև (1107թ.)

9.Կոտմանի ճակատամարտ հայ-վրացական ուժերի և Մոնղոլների միջև (1221թ.)

Բ.Գտեք նշված հայ ուսուցիչները, գիտնականները որ համալսարաններում են դասավանդել և գիտության որ բնագավառն են ներկայացրել և ինչ աշխատություների գրքերի հեղինակներ են եղել

1.Հովհան Որոտնեցի- Աստվածաբա, փիլիսոփա, մանկավարժ:

Հովհան Որոտնեցու հայացքները վճռական դեր խաղացին Տաթևի փիլիսոփայական դպրոցի առաջավոր գիտական տեսությունների զարգացման գործում։

2.Մխիթար Գոշ- Հոգևորական, մանկավարժ, օրենսդիր, գիտնական

Աշխատություններից հայտնի է՝ <<Գիրք Դատասնաի>>-ն իր խմբագրություններով և գրականության դարբեր գրքերով:

3.Հովհաննես Իմաստասեր- Մատենագիր, փիլիսոփա, գիտնական, մանկավարժ

Հովհաննես Սարկավագը թողել է գրական հարուստ ժառանգություն։ Մեկնել է անտիկ և քրիստոնյա հեղինակների մի շարք երկեր։ Գրել է նաև փիլիսոփայական, բնագիտական, տոմարագիտական, գեղագիտական, գեղարվեստական, բարոյագիտական, աստվածաբանական բնույթի ինքնուրույն աշխատություններ։ Կորել է նրա պատմական երկը, որից մեջբերումներ է կատարել Սամուել Անեցին։ Հովհաննես Սարկավագը մեծ ուշադրություն է դարձրել անցյալի գրավոր ժառանգությանը։ Նա սրբագրել, խմբագրել և արտագրել է աղճատված և անընթեռնելի դարձած բազում բնագիր աշխատություններ։

4.Եսայի Նչեցի- մանկավարժ, քերական, մատենագիր, հասարակական-հոգևոր գործիչ

Երկեր՝

  • «Մեկնութիւն Եզեկիէլի»
  • «Վերլուծութիւն քերականութեան»
  • «Դաւանութիւն և խոստովանութիւն ի Սուրբ Երրորդութիւն»
  • «Սուղ ինչ պատճառ ձեռնադրութեան քահանայի»
  • «Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ»
  • «Յաղագս եկեղեցւոյ խորհրդեան»
  • «Թուղթ վասն կարգաց եկեղեցւոյ և ժամուց»
  • «Թուղթ Եսայեայ վարդապետին պատասխանի ընդդէմ պարոն Հեթմոյ»
  • «Թուղթ Եսայեայ ի Տէր Մատթէոսն»
  • «Թուղթ շրջաբերական յաղագս ողորմութիւն տալոյ ի նպաստ Ս. Կարապետին Տարօնոյ»

5.Գրիգոր Մլիճեցի- Մանրանկարիչ

6.Հովհաննես Երզնկացի- Հայոց Կաթողիկոս

Երզնկացու արձակի հիմնական ու առանցքային գաղափարներն իրենց հուզական արտահայտությունն են գտել նրա չափածոյում։

Դրանք աշխարհիկ և կրոնական ստեղծագործություններ են՝ տաղեր, շարականներ, ողբեր, մեղեդիներ, խոհա-խրատական, իմաստաբանական քառյակներ։ Երզնկացու չափածոն զարգանում է երեք հիմնական ուղղությամբ՝ կրոնական, գիտական և աշխարհիկ։

7.Ներսես Լամբրոնացի- հայ մատենագիր, գիտնական, փիլիսոփա, պետական և եկեղեցական գործիչ, հրապարակախոս, բանաստեղծ, երաժիշտ, թարգմանիչ:

8.Մխիթար Սեբաստացի- եկեղեցական գործիչ, հայագետ, Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր:

Մխիթար Սեբաստացին աշխարհաբարի քերականության առաջին դասագրքի՝ «Դուռն քերականութեան աշխարհաբար լեզուին հայոց»-ի (1727 թ.) հեղինակն է։ Արժեքավոր է նաև նրա «Քերականութիւն գրաբար լեզուի հայկազեան սեռի» (1730 թ.) երկը, որտեղ քննել է գրաբարի ձևաբանությունը, շարահյուսությունը, սահմանել կանոններ, անդրադարձել ուղղագրության և այլ հարցերի։

9.Հարություն Ալամդարյան- հայբանաստեղծ, մանկավարժ, հասարակական-քաղաքական և եկեղեցական գործիչ, Հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի առաջնորդ:

10.Մեսրոպ Թաղիադյան- գրող, մանկավարժ, հրապարակախոս:

Գ.Որոշեք նշված մարդկանց ազգային պատկանելիությունը և մասնագիտությունը, Յուրաքանչյուրին բնութագրեք 3-4 նախադասությամբ:

1.Նիկողայոս Մառ- վրացի արևելագետ, հայագետ, լեզվաբան և հնագետ։

2.Լևոն Օրբելի- հայ ֆիզիոլոգ, էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի ուսմունքի ստեղծողներից է

3.Անդրեաս Արծրունի- հայ երկրաբան և Պետերբուրգի գիտությունների ակադեմիայի թղթանդամ

4.Նելսոն Հորացիո-  անգլիացի ծովակալ

5.Ռաստրելի Բարտոլոմեո- Ազգությամբ իտալացի, քանդակագործ

6.Վիլհելմ Ռենտգեն- գերմանացի ականավոր ֆիզիկոս

7.Արշիլ Գորկի- աշխարհահռչակ ամերիկահայ նկարիչ

8.Ջուզեպե Գարիբալդի- Իտալիայի ազգային հերոս, Ռիսորժիմենտոյի ռազմական հրամանատար, բազմաթիվ հիշատակագրությունների հեղինակ։

9.Գառզու- ֆրանսահայ նշանավոր նկարիչ, բեմանկարիչ, ֆիգուրատիվ արվեստի վարպետ։

Առաջադրանք 3

Որոշեք նշված ճարտարապետական կոթողների, հուշարձաների եկեղեցիների անուները կառուցման վայրը և ժամանակագրությունը:

ա.

Անի- Սուրբ Փրկիչ եկեղեցի

բ.

Շատին Վանք

գ.

Հառիճի վանք

դ.

Խոսրովի արգելանոց

ե.

Մշո Սուրբ Կարապետի Վանք

զ.

Մշո Սուրբ Առաքելոց Վանք

է.

Նորատուս

ը.

Նոր Վարագավանք

Առաջադրանք 4

ա.Սովորաբար Պատմությունը ուսումնասիրելիս մենք շատ ենք հանդիպում իրար հակասող փաստերի, երևույթների և իրադարձություների և այդ պահին առաջանում է շատ հաճախ տրվող «ինչուները» Կամ ինչով էր պայմանավորված:Այս առաջադրանքի հարցերին պատասխանելու համար, նախ և առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել, յուրացնել հարցերի բովանդակային մասը, այնուհետև կատարել առաջադրանքի պահանջները:Յուրաքանչյուր հարցին պատասխանել կոնկրետ հիմնավորված փաստերի հիման վրա, որքան հնարավոր է համառոտ և հարցի բովանդակային մասից աշխատեք չշեղվել:

1.Ինչու 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Փարիզի Սևր արվարձանում կնքված պայմանագիրը, այդպես էլ մնաց թղթի վրա:

Սևրի հաշտության պայմանագիրը կարող էր նպաստել Հայկական հարցի լուծմանը և հայ ժողովրդին տրամադրել նրա ազգային համախմբման համար բավարար տարածք։ Սակայն Սևրի հաշտության պայմանագիրը մնաց թղթի վրա։ Այն չվավերացրեց նույնիսկ սուլթանական կառավարությունը։

2.1878 թ Բեռլինի վեհաժողովում Հայկական հարցը միջազգայնացվեց սակայն այն չլուծվեց ի՞նչու:
Սան Ստեֆանոյում, երկրորդը՝ Պոլսի հայոց եկեղեցու և ապագա հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարը 1878 թ. Բեռլինում: Այն նորից վերաբացել է հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսը 1912 թ. [1, էջ 148, 175]: Ահա թե ովքեր էին կանգնած Հայկական հարցի միջազգայնացման ակունքներում, ահա թե ովքեր էին հայ ազգին հերթական արհավիրքների մեջ ներքաշողները՝ եկեղեցու ղեկավարները: Ըստ պատմաբան Աշոտ Մելքոնյանի «Այդ հարցը նորանոր դժբախտություններ բերեց հայ ժողովրդին, հատկապես 1915 թվականին»

3.Ինչպես գիտենք 1920 թվականի գարնանից սկսած մինչև աշուն Անդրկովկասում ստեղծվել էր բարդ քաղաքական իրավիճակ:Հարց ի՞նչով էր պայմանավորված Քեմալա-Բոլշևիկյան մերձեցումը, և այդ մերձեցումը Հայաստանի համար ինչ հետևանք ունեցավ:

Գարնանից սկսած տարածվեցին տիֆը և այլ սուր վարակիչ հիվանդություններ, ինչը հետևանք էր հիգիենայի նորմերի չպահպանմամբ ռուսական զորքերում:

4.Ինչով էր պայմանավորված այն հանգամանքը, որ Բյուզանդիան 11-րդ դարի կեսերից սկսած հայ իշխաներին և զորավարներին իր կայսրության արևելյան շրջաններում հատկապես կիլիկիայում շնորհում էր կալվածքներ բերդեր և այլ արտոնություներ:

5.Ինչով էր պայմանավորված 1920-ական թվակաների վերջին խորհրդային միության ղեկավար Ստալինի և նրա շրջապատի կողմից Նոր տնտեսական քաղաքականությունից       ՆԷՊ-ԻՑ հրաժարվելը և ստալինյան բռնություների պատճառները որոնք էին:

6.Վերլուծելով 1828 թվականի փետրվարի 10-ի Ռուսաստանի և Պարսկաստանի միջև կնքված Թուրքմենչայի պայմանագիրը. փորձեք պատասխանել այս պայմանագրի բացասական և դրական հետևանքները:

7.Ինչով էր պայմանավորված խորհրդային միյության փլուզումը բերեք կոնկրետ օրինակներ

տնտեսական,քաղաքական և սոցիալական:

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s